Ethnic Ministries

We are so glad to have 3 different Ethnic Ministries (Vietnamese, and Hispanic) that seek to minister to various international people groups who live locally in their unique languages.
Campus Map

 

 

 

VIETNAMESE

“Biết Chúa Giê-su và truyền bá Danh Ngài tại Vùng Tây Nam Tiểu Bang Florida, tại quê hương Việt Nam và ở khắp nơi có cư dân Việt.” Hội Thánh người Việt Nam tại Vùng Tây Nam Florida, hân hạnh chào đón quí vị đến sinh hoạt và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời với chúng tôi. Quí vị sẽ được tiếp đón niềm nở và được tạo cơ hội để thờ phượng và hầu việc Chúa giữa cộng đồng người Việt tại vùng Tây Nam Florida.

“Know Jesus and make Him known in Southwest Florida, in Vietnam and anywhere Vietnamese resided.”

The Baptist Missionary Church Vietnam Florida, in Southwest Florida area, welcomes you to the joy of our fellowship. We believe you will find a friendly Vietnamese congregation in which you can worship and serve with purpose and meaning.
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

Thờ Phượng Chúa Nhật: 9:00 – 10:30 Sáng
Trường Chúa Nhật Thanh-Thiếu Niên: 9:30 – 10:30 Sáng
Trường Chúa Nhật Người lớn: 11:30 – 12:00 Trưa
Lớp Học Tín Hữu Năng Động vào Thứ Tư : 6:00 – 8:30 Tối
Nhóm Học Kinh Thành Tuần Hoàn vào Thứ Tư: 8:00 – 10:00 Tối

Thông Tin Liên Lạc:
Mục sư NGUYỄN JIMMY DUY
Số điện thoại: 239-404-2627
Địa chỉ điện thư:   or 

We believe you will find a friendly Vietnamese congregation in which you can worship and serve with purpose and meaning.

HISPANIC

Existimos para que "Cristo sea Conocido en la Comunidad Hispana del Suroeste de Florida y Más Allá". Venga y sea parte de nuestra congregación, donde encontrará una adoración apasionada consagrada a nuestro Dios por medio de la alabanza y profunda enseñanza Bíblica. Esto le ayudará a conocer y conectarse con su Creador y Salvador para que pueda crecer espiritualmente en su relación personal con Dios. Hay ministerios para los niños y jóvenes en la iglesia madre en el idioma de Inglés.

Check out our web page

Check out our Facebook page: FBCN Hispanic Ministry on facebook

Servicios
Domingo: 9:30 AM - Servicio de Adoración - Chapel (Capilla)

Estudios Bíblicos
Sábado: 7:30 PM - Grupo Bíblico (DC213)
Domingo: 11:00 AM - Grupo Bíblico (ED222 - Español, ED228 - Inglés)
Miércoles: 6:30 PM - Estudio Bíblico (DC108)

Teléfono: 239-596-8600 extensión: 274
Email: 

 

Campus Map for FBCN Mission Churches

To find out more about our Ethnic Ministries, contact us:

Pastor Kevin Taylor 
Pastor Kevin Taylor
Pastor of Evangelism
and Missions

Tina Platter (Assistant)
Tina Platter     
Ministry Assistant
for Missions & Media

 

 

© 2022 First Baptist Church Naples   |   3000 Orange Blossom Drive, Naples, FL US 34109

103901609